Klas 2E

Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
7 september 2021
Week 2 / 36
Organisatoren: MLL , SCH Begeleider: MLL Lokaal 011 Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL Lokaal 008
14 september 2021
Week 3 / 37
Organisatoren: SMH , HGK Begeleider: HGK Lokaal Veld Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL Lokaal 008
21 september 2021
Week 4 / 38
Organisatoren: EYK , SMH Begeleiders: NER , GTL Lokaal 002
28 september 2021
Week 5 / 39
Organisatoren: SCH , WNU Begeleider: GTL Lokaal 008
5 oktober 2021
Week 6 / 40
Organisatoren: WER , NER Begeleider: GTL Lokaal 056 Organisatoren: KSE , TRM Begeleider: KSE Lokaal 011
12 oktober 2021
Week 7 / 41
Organisatoren: SCH , AKN Begeleider: GTL Lokaal 050
26 oktober 2021
Week 9 / 43
Organisatoren: SCH , AKN Begeleider: GTL Lokaal 008
2 november 2021
Week 10 / 44
Organisatoren: SMH , HGK Begeleiders: HGK , NER Lokaal ext Organisatoren: SCH , AKN Begeleider: SCH Lokaal 010
9 november 2021
Week 11 / 45
Organisatoren: NER , END Begeleider: HGK Lokaal atri
16 november 2021
Week 12 / 46
Organisatoren: NER , END Begeleider: HGK Lokaal sph1
23 november 2021
Week 13 / 47
Organisatoren: NER , END Begeleider: HGK Lokaal 120
30 november 2021
Week 14 / 48
Organisatoren: YPM , GTK Begeleider: YPM Lokaal 056 Organisatoren: NYS , SCH Begeleider: NYS Lokaal sphb
7 december 2021
Week 15 / 49
Organisatoren: YPM , GTK Begeleider: YPM Lokaal 011 Organisatoren: NYS , SCH Begeleider: NYS Lokaal sphb
14 december 2021
Week 16 / 50
Organisatoren: NER , GRG Begeleider: SMH Lokaal 006
21 december 2021
Week 17 / 51
Organisatoren: NER , GRG Begeleider: SMH Lokaal 006
11 januari 2022
Week 20 / 02
Organisatoren: KSE , TRM Organisatoren: NWD , NWD Begeleider: GTL
1 februari 2022
Week 23 / 05
Organisator: GTL Begeleider: NER Organisatoren: HSK , HEI
8 februari 2022
Week 24 / 06
Organisatoren: MLL , VLT Organisatoren: HSK , HEI
15 februari 2022
Week 25 / 07
Organisatoren: MLL , VLT Organisatoren: HSK , HEI
22 februari 2022
Week 26 / 08
Organisatoren: HDD , NWN Begeleider: HDD Organisatoren: MLL , VLT Begeleider: HLL
8 maart 2022
Week 28 / 10
Organisatoren: HDD , NWN Begeleider: HDD Organisatoren: MLL , VLT Begeleider: HLL Lokaal 152
15 maart 2022
Week 29 / 11
Organisatoren: HEK , EYK Begeleider: GRG
22 maart 2022
Week 30 / 12
Organisatoren: MLL , VLT Begeleider: HLL Lokaal 152