Klas 2D

Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
7 september 2021
Week 2 / 36
Organisatoren: MLL , SCH Begeleider: SCH Lokaal 010 Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: KOK Lokaal 006
14 september 2021
Week 3 / 37
Organisatoren: SMH , HGK Begeleider: SMH Lokaal Veld Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: KOK Lokaal 006
21 september 2021
Week 4 / 38
Organisatoren: EYK , SMH Begeleider: EYK Lokaal 008
28 september 2021
Week 5 / 39
Organisatoren: SCH , WNU Begeleider: WNU Lokaal 006
5 oktober 2021
Week 6 / 40
Organisatoren: WER , NER Begeleider: EYK Lokaal 050 Organisatoren: KSE , TRM Begeleiders: FUN , LTS , WKN Lokaal 012
12 oktober 2021
Week 7 / 41
Organisatoren: SCH , AKN Begeleider: HUL Lokaal 012
26 oktober 2021
Week 9 / 43
Organisatoren: SCH , AKN Begeleider: HUL Lokaal 006
2 november 2021
Week 10 / 44
Organisatoren: SMH , HGK Begeleiders: HGK , NER Organisatoren: SCH , AKN Begeleider: HUL Lokaal 011
9 november 2021
Week 11 / 45
Organisatoren: HEI , MTS-2 Begeleider: MTS-2
16 november 2021
Week 12 / 46
Organisatoren: HEI , MTS-2 Begeleider: MTS-2
23 november 2021
Week 13 / 47
Organisatoren: HEI , END Begeleider: MTS-2
30 november 2021
Week 14 / 48
Organisatoren: YPM , GTK Begeleider: LEU Lokaal 050 Organisatoren: NYS , SCH Begeleider: GRG Lokaal 116
7 december 2021
Week 15 / 49
Organisatoren: YPM , GTK Begeleider: LEU Lokaal 010 Organisatoren: NYS , SCH Begeleider: GRG Lokaal 116
14 december 2021
Week 16 / 50
Organisatoren: NER , GRG Lokaal 005
21 december 2021
Week 17 / 51
Organisatoren: NER , GRG Lokaal 005
11 januari 2022
Week 20 / 02
Organisatoren: KSE , TRM Organisatoren: NWD , NWD Begeleider: EYK
1 februari 2022
Week 23 / 05
Organisator: GTL Begeleider: SMH Organisatoren: HSK , HEI
8 februari 2022
Week 24 / 06
Organisatoren: MLL , VLT Organisatoren: HSK , HEI
15 februari 2022
Week 25 / 07
Organisatoren: MLL , VLT Begeleiders: VMT , SOS Organisatoren: HSK , HEI
22 februari 2022
Week 26 / 08
Organisatoren: MLL , VLT Begeleider: KLI Organisatoren: HDD , NWN Begeleider: NWN
8 maart 2022
Week 28 / 10
Organisatoren: MLL , VLT Begeleider: KLI Organisatoren: HDD , NWN Begeleider: NWN
15 maart 2022
Week 29 / 11
Organisatoren: HEK , EYK Begeleider: EYK