Klas 2D

Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
7 september 2021
Week 2 / 36
Organisatoren: MLL , SCH Begeleider: SCH 010 Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: KOK 006
14 september 2021
Week 3 / 37
Organisatoren: HGK , SMH Begeleider: SMH Veld Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: KOK 006
21 september 2021
Week 4 / 38
Organisatoren: EYK , SMH Begeleider: EYK 008
28 september 2021
Week 5 / 39
Organisatoren: SCH , HUL Begeleider: WNU 006
5 oktober 2021
Week 6 / 40
Organisator: WER Begeleider: EYK 050 Organisator: KSE Begeleiders: FUN , , WKN 012
12 oktober 2021
Week 7 / 41
Organisatoren: GTL , SCH Begeleider: HUL 012
26 oktober 2021
Week 9 / 43
Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: HUL 006
2 november 2021
Week 10 / 44
Organisatoren: SMH , HGK Begeleiders: HGK , ext Organisatoren: GTL , SCH Begeleider: HUL 011
9 november 2021
Week 11 / 45
Organisatoren: END , MTS-2 atri
16 november 2021
Week 12 / 46
Organisatoren: END , MTS-2 004
23 november 2021
Week 13 / 47
Organisatoren: END , MTS-2 001
30 november 2021
Week 14 / 48
Organisatoren: LEU , GTK Begeleider: LEU 052 Organisatoren: NYS , GRG Begeleider: GRG 151
7 december 2021
Week 15 / 49
Organisatoren: LEU , GTK Begeleider: LEU 010 Organisatoren: NYS , GRG Begeleider: GRG 002
14 december 2021
Week 16 / 50
Organisator: GRG Begeleider: GRG 005
21 december 2021
Week 17 / 51
Organisator: GRG Begeleider: GRG 005
11 januari 2022
Week 20 / 02
Organisatoren: KSE , WIN Begeleider: CAS 010 Organisator: NWD Begeleider: EYK 151
1 februari 2022
Week 23 / 05
Organisator: GTL Begeleiders: END , GTL 006 Organisatoren: MLL , HEK 002
8 februari 2022
Week 24 / 06
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: KLI 151 Organisatoren: MLL , HEK
15 februari 2022
Week 25 / 07
Organisatoren: VLT , KLI Begeleiders: VMT , SOS 050 Organisatoren: MLL , HEK
22 februari 2022
Week 26 / 08
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: KLI 152 Organisator: WER Begeleider: HGK 012
8 maart 2022
Week 28 / 10
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: KLI 151 Organisatoren: EYK , HEK Begeleider: EYK 012
15 maart 2022
Week 29 / 11
Organisatoren: HEK , EYK Begeleider: EYK 006
22 maart 2022
Week 30 / 12
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: VMT 120 Organisatoren: HDD , NWN Begeleider: RTU 012
5 april 2022
Week 32 / 14
Organisatoren: VLT , KLI Begeleiders: VMT , SOS 053
12 april 2022
Week 33 / 15
Organisatoren: STD , CIR Begeleider: CIR 005
19 april 2022
Week 34 / 16
Organisator: HUL Begeleider: PTM 151
10 mei 2022
Week 37 / 19
Organisator: HEK Begeleider: HEK 010
17 mei 2022
Week 38 / 20
Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleider: VLT 056
24 mei 2022
Week 39 / 21
Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleiders: VLT , SOS 056
31 mei 2022
Week 40 / 22
Organisator: NWD Begeleider: KLI 050 Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleiders: VLT , SOS 056
7 juni 2022
Week 41 / 23
Organisator: HUL Begeleider: PTM 011 Organisator: STS
14 juni 2022
Week 42 / 24
Organisator: STS Organisatoren: SMH , HGK Begeleider: EXTERN spv